1. Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này, người sử dụng được coi là đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu dưới đây.
Thuật ngữ “Công ty” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” đề cập đến Gamuda Hoàng Mai (Hà Nội), chủ sở hữu trang web.

2. Sử dụng

Để đảm bảo luồng dịch vụ trôi chảy, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thực thi nghiêm túc theo các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định hiện hành của thỏa thuận cần thiết về việc sử dụng và ứng dụng của chúng. Hãy chắc chắn đọc các điều khoản này cùng với các thông tin, điều khoản, quy tắc hoặc quy định cần thiết khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và / hoặc kết quả cuối cùng của các sự kiện / hành động. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng.

3. Sở hữu trí tuệ

Trang web này thuộc về Gamuda Hoàng Mai. Bản quyền đối với nội dung của trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Gamuda Hoàng Mai trừ những quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp hoặc các liên minh đã ủy quyền cho Công ty với việc sử dụng và sao chép cần thiết nội dung của trang web này. Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, tham khảo nhanh, minh hoạ và thông tin và không được sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Gamuda.
Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này một cách toàn bộ hoặc một phần vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Gamuda Hoàng Mai – nếu được cấp, sẽ chỉ được mở rộng sang các tài liệu của chúng tôi.
Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhân vật và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên trang web này thuộc về Gamuda Hoàng Mai trừ các quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp hoặc liên minh đã được ủy quyền Công ty với việc sử dụng cần thiết và tái tạo các nội dung của trang web này. Không có gì chứa trên trang web này nên được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web này. Nghiêm cấm sử dụng / sử dụng sai nhãn hiệu hàng hoá trên trang web này, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, trừ các điều khoản và điều kiện nêu trên. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này trái phép hoặc trái phép, bao gồm bất kỳ hành động vi phạm nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của nó.

4. Bồi thường

Bạn phải bồi thường và giữ Công ty bồi thường cho tất cả các khiếu nại, thiệt hại, hành động và thủ tục tố tụng được đưa ra hoặc đưa ra đối với Công ty phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này và / hoặc bất kỳ vi phạm các điều khoản liên quan đến bạn
5. Liên kết tới trang web khác
Liên kết với các trang web khác được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích tiện lợi của bạn và không có nghĩa là Công ty ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào trên các trang web đó. Các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn và do đó Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ các trang web đó.
Liên kết đến các công ty thành viên trong nhóm công ty của Công ty cũng phải chịu mức độ từ chối tương tự.
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào được liên kết.

6. Thay đổi

Công ty có quyền thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin và điều khoản nào có trong đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

7. Chấm dứt hoặc Đình chỉ

Công ty có quyền cấm bất kỳ một, công ty hay nhóm nào từ việc sử dụng hoặc truy cập trang web này.
Việc chấm dứt quyền truy cập có thể được thực hiện thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian, một phần hoặc toàn bộ, tuỳ theo quyết định của Công ty vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc lý do gì.

8. Luật chính quyền và quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện tại đây sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Việt Nam và bạn phải tuân theo thẩm quyền của Toà án Việt Nam.